HEA

Ispis
PDF
Osnovni podaci o Agenciji

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) osnovana je Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH («Službeni glasnik BiH» broj 59/07) kao samostalna upravna organizacija. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 10.1.2008 godine, donijelo je Odluku o početku rada i utvrđivanju sjedišta Agencije («Službeni glasnik BiH» broj 10/08). Utvrđeno je da je sjedište Agencije u Banjaluci.
Rad Agencije je nezavistan i javan. Nezavisnost rada Agencije u dijelu nadležnosti koje se odnosi na vanjsko osiguranje kvaliteta postiže se zakonskim, transparentnim i javnim procedurama odabira domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji viskoškolskih ustanova.
Javnost rada se ostvaruje u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini. Javnost rada ostvaruje se i podnošenjem izvještaja o radu Parlamentarnoj skupštini BiH i Vijeću ministara BiH kao i putem sredstava javnog informisanja.
Agencija će prilikom izvršavanja poslova iz svoje nadležnosti poštovati principe
 • zakonitosti,
 • transparentnosti,
 • javnosti,
 • odgovornosti,
 • efikasnosti i djelotvornosti,
 • profesionalne nepristrasnosti.
Agencija se finansira iz budžeta institucija BiH, a  u dijelu nadležnosti u vanjskom osiguranju kvaliteta i iz vlastitih prihoda.
U svojim aktivnostima, Agencija ostvaruje saradnju sa relevantnim domaćim institucijama – nadležnim obrazovnim vlastima u BiH, entitetima, kantonima i Brčko distriktu, akademskom zajednicom, međunarodnom zajednicom i drugim zainteresovanim stranama.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • pravni.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • v3.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg