Period od osnivanja do integracije Univerziteta

Ispis
PDF

 

Univerzitet je autonomna i samostalna ustanova visokog obrazovanja. Puni naziv visokoškolske ustanove je: Univerzitet u Travniku. Engleski prijevod naziva Univerziteta je: University of Travnik. Skraćeni naziv Univerziteta je: UNT.

Univerzitet je započeo svoje djelovanje još 2006. godine kroz utemeljenje fakulteta koji se danas nalaze u njegovom sastavu, a koji su osnivani sljedećom hronologijom:

Fakultet za menadžment i turizam, osnovan 27. 6. 2006. godine, rješenjem Ministarstva znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna, br. 03-38-1065/06. Statusna promjena naziva Fakulteta, izvršena je 11. 5. 2010. Rješenje Ministarsva: 21. 5. 2010, broj: 03-38-429/10. Sudsko rješenje: 23. 12. 2010, broj: 051-0-Reg-10-00067 od kada fakultet nosi naziv Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Adresa Fakulteta je Aleja Konzula br. 5.

Kineziološki fakultet osnovan je rješenjem Ministarstva znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna, br. 03-38-975/06 od 5. 12. 2006. Rješenjem Općinskog suda u Travniku br. 051-0-Reg-10-000671 od 15. 12. 2010. godine, upisan u sudski registar, kod subjekta upisa Univerzitet upisani su podaci o osnivanju organizacione jedinice Edukacijski fakultet u Travniku; Rješenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK br. 03-38-30/10-7 od 27. 7. 2010. godine. Statusna promjena naziva izvršena je 17. 3. 2009. godine upisom u registar resornog ministarstva na stranici 0004 pod rednim brojem 04 od kada Fakultet nosi naziv Edukacijski fakultet. Adresa Fakulteta je Aleja Konzula br. 5.

Pravni fakultet u Kiseljaku osnovan je 8. 11. 2006. godine rješenjem Ministarstva znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna, br. 03-38-880/06. Sudsko rješenje broj: 051-0- Reg-06-001912 od 27. 11. 2006. godine (Pravni fakultet u Travniku). Sudsko rješenje broj: 051-0- Reg-07-001490 od 6. 7. 2007. godine (Pravni fakultet Kiseljak). Adresa Fakulteta je Josipa Bana Jelačića bb.

Grafički fakultet u Kiseljaku osnovan je 29. 12. 2006. godine rješenjem Ministarstva znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna br. 03-38-1083/06. Statusna promjena naziva izvršena je 29. 10. 2010. godine upisom u registar resornog ministarstva pod rednim brojem 20 na stranici 00020 od kada fakultet nosi naziv Fakultet za tehničke studije. Adresa Fakulteta je Kraljice mira bb.

Zdravstveni fakultet osnovan je prvobitno kao Visoka zdravstvena skola rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br. 03-38-37/08-5 od 30. 7. 2008. godine. Statusna promjena naziva Visoke zdravstvene škole u Zdravstveni fakultet, Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br. 03-38-11/10 od 12. 5. 2010. godine. Statusna promjena naziva Zdravstvenog fakulteta u Farmaceutsko-zdravstveni fakultet izvršena je 16. 11. 2010. rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta br. 03-38-83/10-3. Adresa Fakulteta je Slavka Gavrančića br. 17c.

U tom periodu postignuti su rezultati koji se načelno mogu poredati u više dimenzija:

- Ostvareni su formalnopravni preduslovi za postojanje prvo fakulteta, a zatim Univerziteta;

- Osigurani su kvalitetni prostori za rad. U Travniku za Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Edukacijski fakultet i Zdravstveni fakultet te u Kiseljaku za Pravni fakultet i Grafički fakultet odnosno Fakultet za teničke studije;

- Osigurane su kvalitetne funkcije evidencije i komunikacije sa studentima organiziranjem potrebnih stručnih službi;

- Utemeljeni su i u mjeri u kojoj je to moguće usaglašeni studijski programi;

- Izvršena je kadrovska organizacija potrebnog nastavnog kadra;

- Kvalitetna organizacija i realizacija nastavnog procesa i sadržaja predviđenih Nastavnim planom i programom na svim fakultetima bio je primarni zadatak u kojem je student bio u centru pažnje što je od samog početka rada Univerziteta naglašeno i kroz postupke usmjeravano;

- Utvrđeni su izuzetno kvalitetni oblici saradnje s nadležnim Ministarstvom;

- Uspostavljena je saradnja sa Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta u BiH;

- Uspostavljena je saradnja sa lokalnom zajednicom, privrednim i društvenim subjektima i tržištem rada.

U početku, naglasak je bio na osiguranju primarnih uslova za rad na koje se od samog osnivanja Univerziteta polagala velika pažnja kako bi uspostavljeni koncept mogao biti nadograđivan na kvalitetnoj osnovi. Taj dio je proveden u periodu od 2006. do 2009. godine.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • biblioteka.jpg
 • pravni.jpg
 • v3.jpg