Organizacija 2011/2012

Ispis
PDF

 

Organizacija Univerziteta uslovljena je njegovim osnovnim zadacima, funkcijom u društvu i potrebom da se osiguraju optimalni uslovi za ostvarivanje registrovane djelatnosti. Univerzitetostvarujezadatkeutvrđene članom 2 Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u BiH i Instrukcijom o postupku, mjerilima i kriterijima za osnivanje i rad visokoškolskih ustanova SBK/KSB i Statutom kao osnovnim aktom visokoškolske ustanove, a naročito:

 

 1. Prati, izučava, podstiče i koordinira unapređivanje i moderniziranje nastavno-naučnog, naučno istraživačkog i nastavno-umjetničkog rada od interesa za organizacionej edinice Univerziteta i osnivače, Srednjobosanski kanton, Federaciju BiH i Bosnu i Hercegovinu.
 2. Utvrđuje i realizira programe razvoja djelatnosti visokog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada u skladu sa usvojenim i verificiranim standardima i normativima, a u skladu sa načelima akademske autonomije i akademskih sloboda u zakonskim okvirima.
 3. Organizira studij I. ciklusa za sticanje akademske tituleo dnosno stručnog zvanja The degree of Bachelor ili ekvivalenta i studij II. i III. ciklusa zasticanje akademske titule i zvanjamagistra ili ekvivalenta,  kao i akademske titule odnosno naučnog zvanja doktora ili ekvivalenta.
 4. Utvrđuje opće nastavne predmete koji ulaze u nastavne planove i programe članica.
 5. Utvrđuje zajedničke nastavne predmete koji se izučavaju na grupama srodnih članica, odnosno na matičnoj  članici za dodiplomski i postdiplomski studij.
 6. Daje prethodnu saglasnost nanastavni plan i programe stručnihi fakultativnih nastavnih predmeta dodiplomskog  i postdiplomskog studija koje organiziraju i izvode članice.
 7. Prati primjenu nastavnih planova i programa, predlaže njihovo cjelovito preispitivanje radi izmjena ili inovacija u ciklus i manedužimod četirigodine.
 8. Učestvuje u radu na ujednačavanju kriterija za upis studenata i učestvuje u nadzoru sprovođenja postupka upisa studenata.
 9. Utvrđuje uslove i postupak za sticanje doktorata nauka i učestvuje u provođenju tog postupka.
 10. Na prijedlog organizacionih jedinica daje prethodnu saglasnost za izbor nastavnika, naučnih i drugih saradnika na organizacionim jedinicama Univerziteta i vrši izbor nastavnika i saradnika u univerzitetskim nastavno-naučnim, odnosno nastavno-umjetničkim i naučnoistraživačkim jedinicama.
 11. Utvrđuje univerzitetske programe naučnoistraživačkog rada i učestvuje u realizaciji tih programa u saradnji sa članicama i drugim zainteresovanim visokoškolskim i naučnim institucijama ili preko svojih naučnoistraživačkih jedinica.
 12. Sarađuje sa naučnim, nastavno-naučnim i drugim ustanovama u BiH i inostranstvu radi unapređivanja i razvijanja osnovnih djelatnosti visokog obrazovanja i nauke.
 13. Utvrđuje univerzitetski izdavački plan koji obuhvata udžbeničku i drugu stručnu literaturu, a realizira ga u saradnji sa zainteresovanim izdavačkim kućama.
 14. Dodjeljuje počasni doktorat Univerziteta i univerzitetska počasna zvanja.
 15. Organizira, utvrđuje i razvija jedinstveni informaciono-dokumentacioni sistem Univerziteta i njegovo uključivanje u međunarodne informacione sisteme.

 

16. Stara se o uvjetima života i rada studenata, materijalnim pitanjima nastavnika i ostalih zaposlenika Univerziteta.

 

17. Stara se o permanentnom obrazovanju i usavršavanju diplomiranih i drugih završenika visokoškolskih ustanova.

 

 

Univerzitet obavlja i druge zadatke utvrđene zakonom, drugim propisima i općim aktima Univerziteta.Shodno sa Klasifikacijom djelatnosti BiH 2010. ( Sl. Glasnik BiH 47/10), Univerzitet se bavi djelatnostima koje su navedene u članu 10. Statuta Univerziteta, www.unt.ba/propisi/statut.pdf.

Unutrašnjom organizacionom strukturom, odnosno zajedničkim i povezanim radom svih djelova, na Univerzitetu se obezbjeđuju optimalni uslovi za ostvarivanje osnovnih zadataka u naučno-nastavnom, naučnoistraživačkom, stručnom i umjetničkom radu. UsastavuUniverzitetauTravnikunalazisepetfakultetakaoorganizacionihjedinica:

 

-Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju u Travniku, sa sljedećim usmjerenjima:

-Opći menadžment,

-Menadžment u bankarstvu i osiguranju,

-Poslovna ekonomija,

-Poslovna informatika (u akd. 2010/’11. nije bilo upisa studenata),

-Poslovna psihologija,

-Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (u akd. 2010/’11. nije bilo upisa studenata);

 

-Pravni fakultet u Kiseljaku, sa sljedećim usmjerenjima:

-Opći smjer,

-Javna uprava,

-Poslovno pravo (u akd. 2010/’11. nije bilo upisa studenata);

 

-Edukacijskifakultet u Travniku, sa sljedećim usmjerenjima:

-Opća kineziologija,

-Sportski menadžment,

-Sport – trenerska (u akd. 2010/’11. nije bilo upisa studenata),

-Specijalne namjene – vojska, policija i zaštitari,

-Razredna nastava,

-Predškolski odgoj (u akd. 2010/’11. nije bilo upisa studenata),

-BHS jezik i književnost,

-Pedagogija i psihologija,

-Razredna nastava i bhs jezik i književnost,

-Matematika i informatika;


-Fakultet za tehničke studije u Kiseljaku, sa sljedećim usmjerenjima:

-Grafičko inžinjerstvo i dizajn,

-Inžinjerska informatika,

-Arhitektura,

-Građevina;

 

-Farmaceutsko-zdravstveni fakultet u Travniku, sa sljedećim usmjerenjima:

-Farmaceutski,

-Radiološki,

-Opći smjer – sestrinstvo.

 

Treba napomenuti da svi navedeni studijski programi nisu aktivni i da se prije početka

svake akademske godine, na osnovu prijavljenog broja kandidata donosi odluka o realizaciji studijskih programa. Na šemi broj 1. predstavljene su organizacione jedinice i njihovi studijski programi na kojima se realizovao nastavni proces u akademskoj 2010/'11. godini.

Organizacija Univerziteta definisana je Statutom Univerziteta od člana 16. do člana 41,www.unt.ba/propisi/statut.pdf

Univerzitet svoju djelatnost ostvaruje djelovanjem na dva lokaliteta. U Travniku gdje se nalaze Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Edukacijski fakultet i Farmaceutsko-zdravstevi fakultet i u Kiseljaku gdje su smješteni Pravni fakultet i Fakultet za tehničke studije. Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju i Edukacijski fakultet su smješteni u zgradi Univerziteta, a ostali fakulteti imaju svoje objekte na posebnim lokacijama. Navedeni fakulteti su povezani u nastavnom procesu koji se realizira na Univerzitetu, posebno na svakom fakultetu, ali pod istim uređenjem i pravilima koja su donesena na nivou Univerziteta. Sve aktivnosti se usklađuju i zadaci se usmjeravaju uz korištenje svih raspoloživih resursa Univerziteta koji se međusobno dopunjuju i koordiniraju radi postizanja određenih ciljeva i zadataka Univerziteta, a koji su propisani Statutom Univerziteta, član 9 i član 10, www.unt.ba/propisi/statut.pdf

Bez obzira na organizaciju koja podrazumijeva djelovanje na dva lokaliteta i u kojoj fakulteti imaju posebne odvojene objekte u kojima su smješteni, sistem oragnizacije je uspješno postavljen i u svom dosadašnjem radu pokazao je dobre rezultate. Organizacija i nadležnost fakulteta kao organizacionih jedinica bliže su utvrđene Statutom Univerziteta od člana 41 do člana 63, www.unt.ba/propisi/statut.pdf

 

 

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • v2.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • v3.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • pravni.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg