Prvi ciklus – dodiplomski studij

Ispis
PDF

 

Univerzitet, odnosno fakulteti organiziraju i izvode dodiplomski studij iz naučnih, umjetničkih i stručnih oblasti za koje imaju privremenu akreditaciju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona kao i naknadno izdate saglasnosti za izvođenje nastavnog procesa na pojedinim studijskim smjerovima. Studijski programi podijeljeni su na studijske godine i semestre i izvode se u skladu sa kalendarom aktivnosti, organizacije i realizacije studijskih programa koji se usvaja na početku svake akademske godine.

U skladu sa ECTS sistemom prenosa bodova (ECTS studijski bodovi odgovaraju kriterijima Evropskog sistema prijenosa kreditaEuropean Credit Transfer SystemECTS), obim studijskog programa iznosi 60 ECTS studijskih bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 30 ECTS studijskih bodova u jednom semestru. Broj studijskih bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnom opterećenju studenta (teorijska i/ili praktična nastava, vježbe, seminari i sl.), vremenu rada studenta na samostalnim zadacima (domaći zadaci, projekti, seminarski radovi i slično) i vremenu za učenje kod pripreme za provjeru znanja i ocjenjivanje (testovi, završni ispit i sl.). Detaljnija pitanja vezana za određivanje vrijednosti jednog ECTS boda definisana su Pravilnikom o formiranju ECTS-a koji je dostupan na: www.unt.ba/propisi. Način vrednovanja rada studenata i jedinstveni sistem ocjenjivanja određen je Odlukom Senata Univerziteta, www.unt.ba/propisi.

Pravilima studiranja za I. ciklus studija na Univerzitetu pobliže se definišu i uređuju načini organizacije i izvođenja I. ciklusa studija koji vodi do akademske titule i stručnog zvanja dodiplomskog studija (The degree of Bachelor) ili ekvivalenta (u daljem tekstu: dodiplomski studij), u skladu sa Pravilnikom o korištenju akademskih titula i sticanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet, kao i druga pitanja koja se odnose na izvođenje nastavnog procesa i prava i obaveze studenata.

Pravila studiranja za I. ciklus studija na Univerzitetu i Pravilnik o korištenju akademskih titula i sticanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet dostupni su na: www.unt.ba/propisi. Dodiplomski studij za sticanje diplome I. ciklusa studija traje tri, odnosno četiri godine, a vrednuje se sa 180, odnosno 240 ECTS studijskih bodova.

Završetkom I. ciklusa studija (dodiplomski studij) stiče se akademska titula, odnosno stručno zvanje Bakalaureat/Bachelor za određenu oblast, uz bližu oznaku odsjeka ili smjera te naznaku da se radi o završenom I. ciklusu visokog obrazovanja. Za studij iz grupe tehničkih nauka u trajanju tri studijske godine, sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova pored zvanja Bakalaureat/Bachelor dodaje se i titula Inžinjer, sa bližom oznakom odsjeka ili smjera.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • v2.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_1_20140104_1142769095.jpg
 • v3.jpg
 • pravni.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg