Drugi ciklus – magistarski/master studij

Ispis
PDF

 

Univerzitet organizuje i izvodi studije II. ciklusa iz naučnih i stručnih oblasti za koje je akreditovan i ima dovoljan broj prijavljenih kandidata. Po uspješnom završetku studija II. ciklusa studenti stiču akademsku titulu i zvanje u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korištenja akademskih titula, sticanju stručnih i naučnih zvanja i sadržaju javnih isprava koje izdaje Univerzitet. Ukupan broj ECTS bodova potreban za sticanje akademskog zvanja nakon završenog II. ciklusa studija je 300 (ukupan zbir ECTS kredita ostvarenih na I. i II. ciklusu studija). Drugi ciklus studija organizuje se i izvodi prema utvrđenim studijskim programima za određene studijske odsjeke na svakoj organizacionoj jedinici. Studijski programi su koncipirani u skladu sa postojećim usmjerenjima i naučnim oblastima koje se izučavaju na I. ciklusu studija spomenutih fakulteta.

Lista predmeta studijskih programa se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate stručna i naučna kretanja u odgovarajućoj oblasti. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog ciklusa donese odluku za koje predmete će se organizovati nastava, a na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.

U skladu sa evropskim sistemom prenosa bodova (ECTS) obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova u jednoj studijskoj godini, odnosno 120 ECTS bodova u dvije studijske godine. Broj ECTS bodova za pojedini predmet određuje se prema ukupnoj opterećenosti studenata i prema istom principu kako je navedeno za I. ciklus studiranja – dodiplomski studij. Studiji II. ciklusa na Univerzitetu traju dva semestra (jednu studijsku godinu) za studente koji su završili četverogodišnji dodiplomski studij i nose ukupno 60 ECTS bodova, odnosno četiri semestra (dvije studijske godine) za studente koji su završili trogodišnji dodiplomski studij i nose ukupno 120 ECTS bodova.

Kandidat koji završi drugi ciklus studija stiče akademsku titulu i zvanje magistar za određenu oblast uz bližu oznaku odsjeka ili smjera, na primjer, magistar ekonomije iz oblasti finansija. Za studij II. ciklusa iz grupe tehničkih nauka u trajanju od dvije studijske godine sa ostvarenih 120 ECTS studijskih bodova, što sa I. ciklusom studija ukupno iznosi 300 ECTS studijskih bodova, pored zvanja magistar dodaje se i zvanje diplomirani inžinjer sa naznakom odsjeka ili smjera. Pravila II. ciklusa studija dostupna su na: www.unt.ba/propisi.

Izaberite jezik:

Croatian English French German Norwegian Portuguese Russian Turkish
 • p18hsel9rg12md145b17221hp11ih8b.jpg
 • v3.jpg
 • univerzitet.jpg
 • fakultet_18_20140104_1296976920.jpg
 • biblioteka.jpg
 • fakultet_16_20140104_1631847383.jpg
 • pravni.jpg
 • fakultet_17_20140104_2091488943.jpg
 • fakultet_21_20140104_1802767824.jpg
 • fakultet_19_20140104_1482580246.jpg
 • v2.jpg
 • p18hsel9rg1aud1iq01drrle51faq9.jpg
 • d6086de322f98f66cc694f32ea284557_L.jpg
 • fakultet_23_20140104_1949029546.jpg